โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
ครูพิเศษ

นางรุ่งทิพย์ วารี
ครู คศ.3

นายศุภกิจ วิเศษนคร
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา แก้วไพฑูรย์
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชร
ครู คศ.1

นางจตุพร มาลัยรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวสุธาริณี ทรงรัมย์
ครู คศ.1

นายพีระยุทธ พิสูจน์ศิลป์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทพร มละสาร
ครูอัตราจ้าง

นายกัณหา ก่อแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิทธการย์ เทียบศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ