โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 025366904
หัวหน้างานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้าหัวหน้างานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางปลื้มจิตร์ ทองเล็ก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปิยะวดี ถือทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศุภกิจ วิเศษนคร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธาริณี ทรงรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ