ครูพิเศษ

นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชร
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นายพีระยุทธ พิศูจน์ศิลป์
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายวิษณุ เปรี้ยวนิ่ม
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวกัญจนภรณ์ พวงเกตุ
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3