โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ครูพิเศษ

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางจตุพร มาลัยรัตน์
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชร
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นายศุภกิจ วิเศษนคร
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวสุธาริณี ทรงรัมย์
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายพีระยุทธ พิศูจน์ศิลป์
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวนันทพร มละสาร
ครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6