โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ผู้บริหาร

นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
สถิติการเข้าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
3 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
5 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี
9 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593, 0-2531-3058
10 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 025674564
11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
13 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
14 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
16 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2533-1099
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
19 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
21 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
25 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
27 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
28 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
30 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี 0-25771176
31 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
32 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
35 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3421-2
36 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
37 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
38 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
42 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 0-2536-6904
44 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
45 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
46 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
54 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
55 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
57 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
58 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
59 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา 021473538
60 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-569-1984
61 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
62 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
63 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
64 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
65 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
66 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 025772346
67 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
68 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
69 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
70 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
71 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 025495209
72 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา -
73 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา 02-149-6468
75 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
77 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา 025332298
78 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
79 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
80 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
81 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา 021944575
82 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
83 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
84 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
85 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
86 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 025631061
87 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014 , 02 - 5631227
88 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2549-2034
89 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
94 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-150-5660
95 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
97 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
99 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
100 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ
102 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
103 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ
104 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
106 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
107 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ
111 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ -
112 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ
114 โรงเรียนคลองสิบสาม หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ 029058962
116 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ