ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.  ข้อมูลทั่วไป

                    โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร/โทรสาร 0-25366904  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 16 เนื้อที่ 5 ไร่ มีเขตพื้นที่บริการ ตำบลคูคต หมู่ที่ 13, 14, 15 และ 16  ตั้งอยู่ภายในวัดประยูรธรรมารามในพื้นที่  5  ไร่  งาน

                       โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2526  โดย               นายธีรพันธ์  กล่อมเกลี้ยง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอลำลูกกา และนายเสนอ  ศรีนิธี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น  ได้มาติดต่อและปรึกษาหารือกับพระครูปลัดสำอาง เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ขอเปิดโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นที่วัดนี้ เพราะเห็นว่าแหล่งชุมชนใหญ่และจะเจริญต่อไปในอนาคต ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของเจ้าอาวาส จึงมอบที่ดินของวัดจำนวน 6 ไร่ ให้เป็นสถานที่สำหรับตั้งโรงเรียน โดยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอลำลูกกาจังหวัดมอบหมายให้นายเสนอ  ศรีนิธี  อาจารย์ใหญ่วัดลาดสนุ่น  ดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นที่วัดประยูรธรรมาราม โดยเปิดเป็นสาขาก่อน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สาขาวัดประยูรธรรมาราม เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป  และให้ประสานงานกับทุกฝ่าย ตั้งแต่สำรวจนักเรียนที่จะเข้าเรียนตลอดจนอุปกรณ์ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนหมู่ที่ 13 ตำบลคูคต  เป็นอย่างดียิ่ง  ได้ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2526 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

          1.  พระครูปลัดสำอางค์                      เจ้าอาวาส

          2.  นายสมจิตร     หนูปุ้ย                    ประธานกรรมการ

          3.  ร.ต.วิชัยยุทธ    คล้ายพันธุ์               รองประธานกรรมการ

          4.  พ.ท.ณรงค์      สวัสดี                    รองประธานกรรมการ

          5.  นายสนิท        ฆ้องใหญ่                 กรรมการ

          6.  นายวรพงษ์     ภูจอมขำ                 กรรมการ

          7.  นายประจักร    สุเทวพร                 กรรมการ

          8.  นายสมทรง     ษุคดาเลิศ                กรรมการ

          9.  นายแสวง        ชำนาญดี                กรรมการ

          10.  นายถนอม     ผดุงสุทธิ์                 กรรมการ

          11.  นางปราณี     พิพิธกุล                  กรรมการ

          12.  นายบุญเลิศ    ทองดี                    กรรมการ

          13.  นายผล         วาระหาญ               กรรมการ

          14.  นายสำราญ    ชมวิชา                   กรรมการ

          15.  นางประภาศรี  ชอบทำเหมือน         กรรมการ

          16.  นายถวิล       ฮ้อรอด                   กรรมการ

          17.  นายบัว         เกิดสุข                   กรรมการ

          18.  นายไฉน       มายิ้ม                    กรรมการ

          19.  นายละมูล     ภู่สละ                    กรรมการ

          20.  นายประมาณ   บุญยงค์                กรรมการ

          21.  นายสมชาย     พิทักษ์เขตขันฑ์        กรรมการ

          22.  นายขวัญชัย     นนทสูตร               กรรมการ

          23.  นายวิโรจน์      ปั้นสังข์                  กรรมการ

          24.  นายประพันธ์   เตยตระกูล             กรรมการ

          25.  นายไสว         ร่วมสมัคร              กรรมการ

          26.  นางสำรวย      คล้ายพันธ์              กรรมการ

          27.  นางชมพู        คล้ายพันธ์              กรรมการ

     คณะกรรมการช่วยกันบริจาคเงินซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเรียนชนิดคู่ 20 ชุด โต๊ะครู 2  ชุด กระดานดำ 3 ชุด ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 หลัง หม้อคูลเลอร์ 2 ใบ รวมเป็นเงิน  15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สถานที่เรียนครั้งแรกอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญ  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  51 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 67 คน  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ส่งนางสาววิมลรัตน์ บุญวีระชัยมานะ นางสุภาพันธ์  บัวเรือง  นางสาวประไพ นาคเงินทอง  มาเป็นครูประจำชั้น ต่อมาเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามเห็นว่าที่ศาลาการเปรียญไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเวลาทางวัดมีการทำบุญและมีงานศพ  นักเรียนจะต้องหยุดเรียน  จึงได้บอกบุญไปยังโยมและผู้ปกครองนักเรียนรวบรวมเงินได้ประมาณ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงจากโดยทางวัดออกเสาให้ทั้งหมด ได้อาคารกว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร จำนวน 1 หลัง เริ่มลงมือสร้างเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2526 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ใช้เวลาสร้าง 15 วัน การปลูกสร้างได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่มาช่วยกันจึงได้ย้ายนักเรียนมาจากศาลาการเปรียญไปเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม พ.ศ. 2526

     4 มีนาคม พ.ศ. 2529 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ออกประกาศจัดตั้งโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สาขาวัดประยูรธรรมาราม เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อ  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม แต่เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งใหม่ ยังไม่มีตำแหน่งครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น  จึงแต่งตั้ง นายสวัสดิ์  วงละม้าย ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และแต่งตั้งครูผู้สอน 5 คน มาช่วยราชการ

                    1.  นางนารี      ผดุงสุทธิ์

                    2.  นางศิวาภรณ์   แสงบุญเกิด

                    3.  นางสุภาพินธ์   บัวเรือง

                    4.  นางประไพ     นาคเงินทอง

                    5.  นางวิมลรัตน์   บุญวีระชัยมานะ

     1 ตุลาคม พ.ศ. 2530  นายวัฒนา  สุพรรณสาร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และในปีงบประมาณ  2530  ได้รับงบประมาณ  240,000  บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  จำนวน  4 ห้องเรียน

     1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 นายสุชาติ วงศ์ทองคำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และปรับตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535

     1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 นายถวิล   เกลี้ยงสอาด มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547

     ในปีการศึกษา  2545  มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง  และร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีนำรายได้มาปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน  จัดทำที่แปรงฟันนักเรียนด้วยรายได้ขององค์กรผู้ปกครองซึ่งนำโดยนายยงยุทธ  บุญเกียง สิ้นงบประมาณ 120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  และในปี 2546 นายยงยุทธ บุญเกียง ได้เป็นผู้นำในการฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม  นำรายได้มาพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนโดยต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องเรียนและปูกระเบื้องสำหรับห้องเรียนอนุบาล 

     ปี 2547 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดยนายพรศักดิ์  ตันปิยกุล  คณะกรรมการองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง นำโดยนายยงยุทธ  บุญเกียง  ได้จัดหารายได้ก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารเรียนตลอดแนว สิ้นงบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเทศบาลคูคต จัดงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผู้ปกครองสมทบปรับปรุงโรงอาหาร  สิ้นงบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และจัดสร้างส้วม ตามข้อเสนอของนายลิขิต  หมู่ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ เขต 4 ปทุมธานี จัดเสนองงบประมาณให้ 163,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

     7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  นายวัฒนา  บุญจนะ  ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม

     ปัจจุบันโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม มีอาคารเรียน 4 หลัง  30 ห้องเรียน  ใช้เป็นห้องพิเศษ  1ห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน 16 ห้องเรียน  

     โดยมีครูทั้งหมด 25 คน  แบ่งเป็นครูประจำการ 20 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการ 1 คน  

     ในปีการศึกษา 2559  มีนักเรียนทั้งสิ้น 550  คน