คณะผู้บริหาร

นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา