โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
คณะผู้บริหาร

นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา