คณะผู้บริหาร

ดร.พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน