เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 
1. กรมประชาสัมพันธ์
คำร้อง : นายชัยพร  ทับพวาธินท์
ทำนอง : นายธำรงค์   สมบูรศิลป์
 
2. กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เรียบเรียงเสียงประสาน/ทำนอง : ร.อ. บรรจง  แก้วคำ
ผสมเสียง(Mix down) :  ร.อ. บรรจง  แก้วคำ
ขับร้อง : ร.ต.หญิง อนิสา  สูงกลาง
พ.อ.อ. เชิงชาย  สวัสดิ์ชัย
จ.ต.หญิง ชนัญชิดา  สวัสดิ์ชัย
จ.ต. ประเวทศ์  เด่นฟ้า
นักดนตรี     Alto saxophone : พ.อ.อ. ประวิทย์  ฉายฉลาด
               Tenor saxophone : จ.ต. ภานุพงศ์  คมสันต์
               Trumpet : จ.อ. เทิดฤทธิ์  เรืองโรจน์
               Guitar : จ.ต. ภานุพงศ์  คมสันต์
ห้องบันทึกเสียง : กองดุริยางค์ทหารอากาศ

 
เนื้อเพลงประจำโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
 
        ส้ม  ขาว  หมายปัญญาพาสดใส                   ก้าวไป  มุ่งมั่น  มาศึกษา
น้อมนำ  ความรู้  เพื่อพัฒนา                               ประยูรธรรมาราม  งามจิตใจ
       
        วิชาการ  ล้วนเด่น  เน้นวินัย                       ใฝ่คุณธรรม  สร้างคนดี  ที่สดใส
เป็นคนเก่ง  เรียนรู้  ก้าวให้ไกล                            แผ่นดินไทย  มีอนาคต  ที่งดงาม
 
        คนย่อม  บริสุทธิ์  ด้วยปัญญา                     การศึกษา  พาคน  ให้เกรงขาม
ปย. คือ  คนดี  ทุกโมงยาม                                 สมนาม  ประยูรธรรมาราม