ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563


ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อ.2/1

12

9

21

อ.2/2

13

10

23

อ.3/1

14

15

29

อ.3/2

14

12

26

รวมระดับชั้นอนุบาล

53

46

99

ป.1/1

14

16

30

ป.1/2

13

19

32

ป.2/1

10

18

28

ป.2/2

9

15

24

ป.3/1

17

12

29

ป.3/2

10

17

27

ป.4/1

22

13

35

ป.4/2

22

14

36

ป.5/1

19

14

33

ป.5/2

18

15

33

ป.6/1

19

14

33

ป.6/2

15

19

34

รวมระดับชั้นประถม

188

186

374

รวมทั้งสิ้น

241

232

473