โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2562  ตามระบบ DMC
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม  หมู่ 13  ต.คูคต  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี
ปีการศึกษา  2562
ชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อ.2/1 12 18 30  
อ.2/2 16 13 29  
อ.3/1 14 17 31  
อ.3/2 15 16 31  
รวมระดับชั้นอนุบาล 57 64 121  
ป.1/1 10 19 29  
ป.1/2 11 18 29  
ป.2/1 17 12 29  
ป.2/2 14 15 29  
ป.3/1 22 14 36  
ป.3/2 21 15 36  
ป.4/1 21 16 37  
ป.4/2 20 16 36  
ป.5/1 21 17 38  
ป.5/2 17 19 36  
ป.6/1 18 18 36  
ป.6/2 20 15 35  
รวมระดับชั้นประถม 212 194 406  
รวมทั้งสิ้น 269 258 527