ปฐมวัย

นางสาวผกามาศ สุยอย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวเทพประทาน ประพฤติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสุพรรณี โพธิ์กระจ่าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางรุ่งตะวัน ขุนทน
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2