ปฐมวัย

นางสาวเทพประทาน ประพฤติ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสุพรรณี โพธิ์กระจ่าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางรุ่งตะวัน ขุนทน
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2