ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวพรทิพย์ ทองผาโศภา
ครูประจำชั้นประถม 1/1

นางสาวภิรมยา แย่สมัย
ครูประจำชั้นประถม 1/2