ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวชุติมา แก้วไพฑูรย์
ครูประจำชั้นประถม 3/1

นางศราวดี อนันตกูล
ครูประจำชั้นประถม 3/2