ประถมศึกษาปีที่ 5

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายอัษฎาวุธ บัวสาย
ครูประจำชั้นประถม 5/1

นายธีรลักษมณ์ ศรีจันทร์
ครูประจำชั้นประถม 5/2