ประถมศึกษาปีที่ 5

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายอัษฎาวุธ บัวสาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0653324987
อีเมล์ : audsadawoot.c@gmail.com

นายธีรลักษมณ์ ศรีจันทร์
ครูประจำชั้นประถม 5/2