ประถมศึกษาปีที่ 5

นางปลื้มจิตร์ ทองเล็ก
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวติญากร อุตฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถม 5/1

นางศิริภรณ์ ชาติคง
ครูประจำชั้นประถม 5/2