ประถมศึกษาปีที่ 6

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวศิริพร แก้วสกุล
ครูประจำชั้นประถม 6/1

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
ครูประจำชั้นประถม 6/2