ประถมศึกษาปีที่ 6

นางปลื้มจิตร์ ทองเล็ก
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางปลื้มจิตร์ ทองเล็ก
ครูประจำชั้นประถม 6/1

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
ครูประจำชั้นประถม 6/2