โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
หมู่ที่ 13   ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-6904
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินห้องเรียนต้นแบบ
  โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี”  มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อเสริมสร้างนักเรียนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และครูเป็นแกนนำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่าย“บ้าน วัด และโรงเรียน” ในทุกระดับของสังคม ผ่านกิจกรรมในโครงการฯ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกัน สู่เป้าหมายได้โรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
   โดยโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการนิเทศ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 125 ครั้ง