ประถมศึกษาปีที่ 4

นางชุติกาญจน์ บุญสุข
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายศุภกิจ วิเศษนคร
ครูประจำชั้นประถม 4/1

นางสาวกัญจนภรณ์ พวงเกตุ
ครูประจำชั้นประถม 4/2