ประถมศึกษาปีที่ 4

นางปลื้มจิตร์ ทองเล็ก
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายวิษณุ เปรี้ยวนิ่ม
ครูประจำชั้นประถม 4/1

นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์
ครูประจำชั้นประถม 4/2